Σέρρες, 31/10/2015

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 30/10/2015 αποφάσισε την αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 33.288,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 584 νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας 57,00 ευρώ η κάθε μια.

Διαβάστε εδώ: Προσκληση Δικαιώματος 30/10/2015