Σέρρες, 13/10/2016

Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης των Μετόχων της στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, διαβάστε εδώ.