ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

 

Η επιχείρηση ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εντάχθηκε στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ.  Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 63.561,51€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 25.424,60€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:


tickΚτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος


tickΜηχανήματα – Εξοπλισμός


tickΆυλες Δαπάνες


Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:


tickβελτίωση της ανταγωνιστικότητας της


tickαύξηση της κερδοφορίας της


tickενίσχυση της εξωστρέφειας


tickεπέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών


tickεξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες


tickαύξηση της παραγωγικότητας  & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών


tickενίσχυση της επιχειρηματικότητας


tickδημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας


Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.


 

Με τη συγρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκης Ένωσης